چهار تا مهندس برق ، مكانیك ، شیمی و كامپیوتر با یه ماشین در حال مسافرت بودن كه یهو ماشین خراب میشه . خاموش میكنه و دیگه هر چی استارت میزنن روشن نمیشه . میگن آخه یعنی چی شده ؟!
مهندس برقه میگه : احتمالا ً مشكل از مدارها و اتصالاتو سیم كشی هاشه 
. یكی از اینا یه ایرادی پیدا كرده .
مهندس مكانیكه میگه : نه بابا ، مشكل از میل لنگ یا پیستوناشه كه بخاطر كار زیاد انحراف پیدا كرده 
.
مهندس شیمیه میگه : نه ، ایراد از روغن موتوره . سر وقت عوض نشده ، اون حالت روان كنندگیشو از دست داده 
.
در اینجا میبینن مهندس كامپیوتره ساكته
 و هیچ چی نمیگه . بهش میگن : تو چی میگی ؟ مشكل از كجاست ؟ چیكارش كنیم درست شه ؟
مهندس كامپیوتر ه یه فكری می كنه و میگه : نمیدونم ، ولی بنظرم پیاده شیم ، سوار شیم شاید درست شده باشه !!!